پروژه هاي انجام شده

مس سرچشمه

عنوان پروژه

ميزان انجام كار

سال شروع

سال پايان

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس سرچشمه

9000000 مترمکعب در سال

1396

1399

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس سرچشمه

9000000متركعبدرسال

1390

1395

ترفيع سدرسوبگيرمجتمع مس سرچشمه

 

1389

1393

عمليات بارگيري و حمل در هيپ مس سرچشمه

 

1389

1392

عمليات ترفيع مرحله دوم و سوم سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه

1650000 متر مكعب در سال

1385

1387

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ سيليس معدن دهتك رفسنجان به مجتمع مس سرچشمه

170000 تن

1385

1386

عمليات خاكي و احداث جاده هاي دسترسي در منطقه سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه

167000 متر مكعب درسال

1385

1388

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس سرچشمه

10000000 مترمكعب درسال

1384

1389

حفاري در معدن مس سرچشمه

5000متر

1383

1384

بارگيري و حمل سنگ اكسيد در معدن مجتمع مس سرچشمه

3 ميليون مترمكعب

1379

1380

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري وحمل سنگ آهك معدن پير قوچان به مجتمع مس سرچشمه

71000 تن درسال

1379

1382

عمليات اجرايي طرح ترميم سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه

20000000 تن عمليات خاكي در سال

1379

1383

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ سيليس معدن دهتك رفسنجان به مجتمع مس سرچشمه

100000 تن در سال

1379

1382

بارگيري و حمل سنگ اكسيد در معدن مجتمع مس سرچشمه

3000000 مترمكعب در سال

1377

1379

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن مجتمع مس سرچشمه

9000000تن درسال

1376

1381

استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن مجتمع مس سرچشمه

3830489 مترمكعب

1375

1378

سرند ، بارگيري و حمل مواد سرد مورد نياز ذوب مس سرچشمه از دپوگرگينك

120000تن

1374

1375

حمل سنگ سيليس معدن دهتك رفسنجان به مجتمع مس سرچشمه

57000تن درسال

1373

1376

مس میدوک

عنوان پروژه

ميزان انجام كار

سال شروع

سال پايان

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

6000000 مترمکعب در سال

1396

1399

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

6000000متركعبدرسال

1390

1395

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

4000000 ميليون متركعب در سال

1384

1389

حفاري ، انفجار ، استخراج ، بارگيري وحمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك

761516 مترمكعب

1383

1384

ارائه خدمات مطالعات ، زمين شناسي ، مهندسي معدن و نظارت بر بهره برداري معدن مس مجتمع ميدوك

استخراج 5 ميليون تن سنگ معدن در سال

1380

1382

ارائه خدمات فني و مهندسي در ارتباط با طراحي و نظارت بر ساخت سد رسوبگير مجتمع مس ميدوك

ذخيره سازي باطله به ميزان 145.5 ميليون تن باطله طي سي سال

1380

1385

ارائه خدمات فني و مهندسي در ارتباط با طراحي و نظارت بر انتقال باطله و آب بازيافتي به مجتمع مس ميدوك

انتقال باطله به ميزان 560 تن آب بازيافتي به ميزان 450 متر مكعب درساعت

1380

1384

عمليات نقشه برداري منطقه احداث سد باطله مجتمع مس ميدوك

1350 هكتار

1380

1381

مس سونگون

عنوان پروژه

ميزان انجام كار

سال شروع

سال پايان

ترفيع بدنه اصلي سدباطله مجتمع مس سونگون

 

1390

1395

عمليات اجرايي ساخت سدهاي باطله مجتمع مس سونگون

750000 متر مكعب درسال

1382

1386

ارائه خدمات مطالعات تكميلي ، اكتشافي ، طراحي و بررسي اقتصادي معدن مجتمع مس سونگون

تعيين ذخيره قطعي و قابل برداشت كانسار

1381

1383

ارائه خدمات مهندسي معدن و نظارت بر بهره برداري معدن مجتمع مس سونگون

استخراج 7 ميليون تن سنگ معدن درسال

1380

1381

ارائه خدمات فني و مهندسي در ارتباط با طراحي و نظارت بر ساخت سدهاي باطله مجتمع مس سونگون

ذخيره سازي 388 ميليون تن باطله طي سي ويك سال بهره برداري

1378

1379

حفاري ، انفجار ، استخراج و بارگيري سنگ معدن مجتمع مس سونگون

5000000 تن در سال

1378

1383

سایر پروژه ها

عنوان پروژه

ميزان انجام كار

سال شروع

سال پايان

حفاري ، انفجار، استخراج ، بارگيري و حمل سنگ معدن در معدن مس دره زار

 

1389

  1391  

طراحي و احداث جاده دسترسي معدن سيليس دهتك رفسنجان

ده كيلومتر

1382

1384

حفاري ، انفجار ، استخراج و بارگيري سنگ معدن مجتمع مس چهارگنبد

1300000 تن

1378

1379

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط