هیئت مدیره

بر طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ 1 مهر 1400 اعضا هيئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان رییس هيئت مدیره

آقای احمد احمدی نژاد به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هيئت مدیره

آقای عطااله شریفیان پا قلعه به عنوان عضو هيئت مدیره

آقای محمد رضا کارگر دیانتی به عنوان عضو هيئت مدیره

شرکت آرمان اندیشان مس بعنوان عضو هيئت مدیره

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط