سازمان و تشکیلات

تشکیلات سازمانی شرکت معدنکاری اولنگ متناسب با رشد کمی و کیفی این شرکت در مراحل مختلف تعریف و گسترش یافت. سازمانی که یک روز با مجموعه ای 5 نفره از نیروهای مدیریتی شکل گرفته بود به سرعت از مرز یک ساختار هزاری نیروی انسانی گذشت. آخرین نمودار سازمانی این شرکت در زیر مجموعه های مدیریت عامل تشکل از شاخه های عملیاتی ،برنامه ریزی و توسعه ،تعمیرات و نگهداری ، پشتیبانی و ساختارهای مدیریتی مستقل پروژ ها تعریف شده است . در سلسله مراتب سازمانی اولنگ عملکرد بر سطوح معاونین و مشاوران ارشد،مدیران،روسای قسمت ها،سرپرستان و مسئولان واحدها به عنوان سطح تصمیم گیری متصدی/عملیاتی و استادکاران،اپراتورها و مجموعه نیروی متخصص و ماهر به عنوان سطوح اجرائی به دقت تعریف و دریک نمودار سازمانی شناور مصوب،برحسب حجم ،زمان وجریان پروژه ها جانمائی شده اند. تشکیلات دارای طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط قدرتمند ارتقائی میباشد.

    خانهخدمات اخبارتماسارتباط